365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粒料出厂价 >> 扬子石化

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
扬子石化S700 11300 0 0 1050 2018-10-12
扬子石化S1004 10800 0 0 1050 2018-10-12
扬子石化F401 11100 0 0 1050 2018-10-12
扬子石化S700 11300 300 0 1050 2018-10-11
扬子石化S1004 10800 300 0 1050 2018-10-11
扬子石化F401 11100 300 0 1050 2018-10-11
扬子石化S700 11000 0 0 850 2018-10-10
扬子石化S1004 10500 0 0 850 2018-10-10
扬子石化F401 10800 0 0 850 2018-10-10
扬子石化S700 11000 0 0 0 2018-10-09
扬子石化S1004 10500 0 0 0 2018-10-09
扬子石化S1004 10500 0 0 0 2018-10-09
扬子石化F401 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-09
扬子石化S700 11000 0 0 0 2018-10-08
扬子石化S1004 10500 0 0 0 2018-10-08
扬子石化F401 10800 0 0 0 2018-10-08
扬子石化S700 10800 0 0 650 2018-09-30
扬子石化S1004 10300 0 0 650 2018-09-30
扬子石化F401 10600 0 0 650 2018-09-30
扬子石化S700 10800 0 0 650 2018-09-29
扬子石化S1004 10300 0 0 650 2018-09-29
扬子石化F401 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-29
扬子石化S700 10800 0 150 650 2018-09-28
扬子石化S1004 10300 0 150 650 2018-09-28
扬子石化F401 10600 0 150 650 2018-09-28
扬子石化S700 10800 0 150 650 2018-09-27
扬子石化S1004 10300 0 150 650 2018-09-27
扬子石化F401 10600 0 150 650 2018-09-27
扬子石化S700 10800 0 450 650 2018-09-26
扬子石化S1004 10300 0 450 650 2018-09-26
扬子石化F401 10600 0 450 650 2018-09-26
扬子石化S700 10800 0 450 0 2018-09-25
扬子石化S1004 10300 0 450 0 2018-09-25
扬子石化F401 10600 0 450 0 2018-09-25
扬子石化S700 10650 0 400 400 2018-09-21
扬子石化S1004 10150 0 400 400 2018-09-21
扬子石化F401 10450 0 400 400 2018-09-21
扬子石化S700 10650 300 400 300 2018-09-20
扬子石化S1004 10150 300 400 300 2018-09-20
扬子石化F401 10450 300 400 300 2018-09-20
扬子石化S700 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-19
扬子石化S1004 9850 0 100 0 2018-09-19
扬子石化F401 10150 0 100 0 2018-09-19
扬子石化S700 10350 0 100 0 2018-09-18
扬子石化S1004 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-18
扬子石化F401 10150 0 100 0 2018-09-18
扬子石化S700 10350 0 200 0 2018-09-17
扬子石化S1004 9850 0 200 0 2018-09-17
扬子石化F401 10150 0 200 0 2018-09-17
扬子石化S700 10250 0 100 -100 2018-09-14
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共146页    确定

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!