365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 玉门炼厂

粉料

牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
玉门炼厂075、140、022 7400 -50 -150 -100 2020-10-23
玉门炼厂075、140、022 7450 0 -100 -50 2020-10-22
玉门炼厂075、140、022 7450 0 -50 -50 2020-10-21
玉门炼厂075、140、022 7450 0 -50 0 2020-10-20
玉门炼厂075、140、022 7450 0 0 0 2020-10-19
玉门炼厂075、140、022 7550 0 50 150 2020-10-16
玉门炼厂075、140、022 7550 50 0 150 2020-10-15
玉门炼厂075、140、022 7500 0 0 100 2020-10-14
玉门炼厂075、140、022 7500 0 0 0 2020-10-13
玉门炼厂075、140、022 7500 0 0 100 2020-10-10
玉门炼厂075、140、022 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2020-10-09
玉门炼厂075、140、022 7500 0 0 0 2020-09-28
玉门炼厂075、140、022 7500 0 0 300 2020-09-27
玉门炼厂075、140、022 7500 0 0 300 2020-09-25
玉门炼厂075、140、022 7500 0 0 400 2020-09-24
玉门炼厂075、140、022 7500 0 100 400 2020-09-23
玉门炼厂075、140、022 7500 0 100 0 2020-09-22
玉门炼厂075、140、022 7500 0 100 0 2020-09-21
玉门炼厂075、140、022 7500 100 100 400 2020-09-17
玉门炼厂075、140、022 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2020-09-16
玉门炼厂075、140、022 7400 0 -100 0 2020-09-15
玉门炼厂075、140、022 7400 0 -100 0 2020-09-14
玉门炼厂075、140、022 7400 0 -150 200 2020-09-11
玉门炼厂075、140、022 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2020-09-10
玉门炼厂075、140、022 7500 0 50 300 2020-09-09
玉门炼厂075、140、022 7500 0 100 0 2020-09-08
玉门炼厂075、140、022 7500 0 300 0 2020-09-07
玉门炼厂075、140、022 7550 0 350 350 2020-09-04
玉门炼厂075、140、022 7550 100 350 350 2020-09-03
玉门炼厂075、140、022 7450 50 250 300 2020-09-02
玉门炼厂075、140、022 7400 200 300 0 2020-09-01
玉门炼厂075、140、022 7200 0 100 0 2020-08-31
玉门炼厂075、140、022 7200 0 100 0 2020-08-28
玉门炼厂075、140、022 7200 0 100 100 2020-08-27
玉门炼厂075、140、022 7200 100 100 100 2020-08-26
玉门炼厂075、140、022 7100 0 0 0 2020-08-25
玉门炼厂075、140、022 7100 0 0 0 2020-08-24
玉门炼厂075、140、022 7100 0 0 0 2020-08-21
玉门炼厂075、140、022 7100 0 -100 0 2020-08-20
玉门炼厂075、140、022 7100 0 -100 0 2020-08-19
玉门炼厂075、140、022 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2020-08-18
玉门炼厂075、140、022 7100 0 -100 0 2020-08-17
玉门炼厂075、140、022 7100 -100 0 -100 2020-08-14
玉门炼厂075、140、022 7200 0 0 0 2020-08-13
玉门炼厂075、140、022 7200 0 0 0 2020-08-12
玉门炼厂075、140、022 7200 0 0 0 2020-08-11
玉门炼厂075、140、022 7200 0 50 0 2020-08-10
玉门炼厂075、140、022 7200 0 50 0 2020-08-06
玉门炼厂075、140、022 7200 0 0 100 2020-08-05
玉门炼厂075、140、022 7200 50 100 0 2020-08-04
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共25页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章、图片、字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!