365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 东明炼厂

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
东明炼厂012、022、045、075 8850 -100 -400 -800 2018-12-12
东明炼厂012、022、045、075 8950 -100 -100 0 2018-12-11
东明炼厂012、022、045、075 9050 0 200 0 2018-12-10
东明炼厂012、022、045、075 9250 0 700 -750 2018-12-07
东明炼厂012、022、045、075 9250 0 800 -800 2018-12-06
东明炼厂012、022、045、075 9250 200 850 -800 2018-12-05
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-04
东明炼厂012、022、045、075 8850 0 300 0 2018-12-03
东明炼厂012、022、045、075 8550 100 -300 -1400 2018-11-30
东明炼厂012、022、045、075 8450 50 -550 -1450 2018-11-29
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-28
东明炼厂012、022、045、075 8400 -150 -900 0 2018-11-27
东明炼厂012、022、045、075 8550 0 -700 0 2018-11-26
东明炼厂012、022、045、075 8850 -150 -300 -1500 2018-11-23
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-22
东明炼厂012、022、045、075 9200 -100 -100 -1250 2018-11-21
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-20
东明炼厂012、022、045、075 9250 0 -400 0 2018-11-19
东明炼厂012、022、045、075 9150 0 -700 -1600 2018-11-16
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-15
东明炼厂012、022、045、075 9300 0 -700 -1550 2018-11-14
东明炼厂012、022、045、075 9650 0 -400 0 2018-11-12
东明炼厂012、022、045、075 9850 0 -200 -900 2018-11-09
东明炼厂012、022、045、075 9850 -150 -200 -800 2018-11-08
东明炼厂012、022、045、075 10000 -50 50 -500 2018-11-07
东明炼厂012、022、045、075 10050 0 150 0 2018-11-06
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-11-05
东明炼厂012、022、045、075 10050 0 0 0 2018-11-02
东明炼厂012、022、045、075 10050 100 -150 0 2018-11-01
东明炼厂012、022、045、075 9950 50 -400 0 2018-10-31
东明炼厂012、022、045、075 9900 0 -550 -400 2018-10-30
东明炼厂012、022、045、075 9900 0 -550 -400 2018-10-29
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-10-26
东明炼厂012、022、045、075 10200 -150 -400 -150 2018-10-25
东明炼厂012、022、045、075 10350 -100 -400 0 2018-10-24
东明炼厂012、022、045、075 10450 0 -350 0 2018-10-23
东明炼厂012、022、045、075 10450 0 -400 0 2018-10-22
东明炼厂012、022、045、075 10600 0 -250 500 2018-10-19
东明炼厂012、022、045、075 10600 -150 -250 550 2018-10-18
东明炼厂012、022、045、075 10750 -50 0 700 2018-10-17
东明炼厂012、022、045、075 10800 -50 150 0 2018-10-16
东明炼厂012、022、045、075 10850 0 350 0 2018-10-15
东明炼厂012、022、045、075 10850 0 0 900 2018-10-12
东明炼厂012、022、045、075 10850 100 0 900 2018-10-11
东明炼厂012、022、045、075 10750 100 0 850 2018-10-10
东明炼厂012、022、045、075 10650 150 0 0 2018-10-09
东明炼厂012、022、045、075 10500 0 0 0 2018-10-08
东明炼厂012、022、045、075 10300 0 0 450 2018-09-30
东明炼厂012、022、045、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-09-29
东明炼厂012、022、045、075 10350 0 100 400 2018-09-28
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共47页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!