365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 岳阳兴长

粒料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]

粉料

  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
岳阳兴长140、230、300 8550 0 0 -400 2019-02-20
岳阳兴长040、075 8450 0 0 -450 2019-02-20
岳阳兴长140、230、300 8550 0 0 0 2019-02-18
岳阳兴长040、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-18
岳阳兴长140、230、300 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-02-15
岳阳兴长040、075 8450 0 0 -450 2019-02-15
岳阳兴长140、230、300 8850 0 0 0 2019-02-12
岳阳兴长040、075 8750 0 0 0 2019-02-12
岳阳兴长140、230、300 8750 0 -200 50 2019-01-25
岳阳兴长040、075 8700 0 -200 50 2019-01-25
岳阳兴长140、230、300 8750 0 -200 50 2019-01-24
岳阳兴长040、075 8700 0 -200 50 2019-01-24
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-22
岳阳兴长040、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-22
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-21
岳阳兴长040、075 8900 0 0 0 2019-01-21
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 -50 2019-01-18
岳阳兴长040、075 8900 0 0 -50 2019-01-18
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 -50 2019-01-17
岳阳兴长040、075 8900 0 0 -50 2019-01-17
岳阳兴长140、230、300 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-16
岳阳兴长040、075 8900 0 0 0 2019-01-16
岳阳兴长140、230、300 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-14
岳阳兴长040、075 8900 0 0 0 2019-01-14
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-11
岳阳兴长040、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-01-11
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 -300 2019-01-10
岳阳兴长040、075 8900 0 0 -300 2019-01-10
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-09
岳阳兴长040、075 8900 0 0 -300 2019-01-09
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-08
岳阳兴长040、075 8900 0 0 0 2019-01-08
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-07
岳阳兴长040、075 8900 0 0 0 2019-01-07
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-04
岳阳兴长040、075 8900 0 0 0 2019-01-04
岳阳兴长140、230、300 8950 0 0 0 2019-01-03
岳阳兴长040、075 8900 0 0 0 2019-01-03
岳阳兴长140、230、300 8950 0 250 0 2019-01-02
岳阳兴长040、075 8900 0 250 0 2019-01-02
岳阳兴长140、230、300 8900 0 0 0 2018-12-29
岳阳兴长040、075 8800 0 0 0 2018-12-29
岳阳兴长140、230、300 8700 0 -300 -150 2018-12-26
岳阳兴长040、075 8650 0 -300 -150 2018-12-26
岳阳兴长140、230、300 8700 -150 -300 0 2018-12-25
岳阳兴长040、075 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-25
岳阳兴长140、230、300 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-24
岳阳兴长040、075 8800 0 0 0 2018-12-24
岳阳兴长140、230、300 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2018-12-20
岳阳兴长040、075 8950 0 -50 -400 2018-12-20
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共48页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!