365bet官网

365bet官网 >>看行情 >> 粉料出厂价 >> 巴陵石化

粉料

  • [2019-3-15]
  • [2019-3-15]
  • [2018-9-6]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
  • [2018-5-2]
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
巴陵石化040 8350 0 -200 150 2019-04-19
巴陵石化450、320 8450 0 -150 150 2019-04-19
巴陵石化150、230 8400 0 -150 150 2019-04-19
巴陵石化085 8300 0 -150 150 2019-04-19
巴陵石化013 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-19
巴陵石化040 8350 0 -200 0 2019-04-18
巴陵石化450、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-18
巴陵石化150、230 8400 0 -150 0 2019-04-18
巴陵石化085 8300 0 -150 0 2019-04-18
巴陵石化013 8200 0 -150 0 2019-04-18
巴陵石化040 8350 0 -200 0 2019-04-17
巴陵石化450、320 8450 0 -150 0 2019-04-17
巴陵石化150、230 8400 0 -150 0 2019-04-17
巴陵石化085 8300 0 -150 0 2019-04-17
巴陵石化013 8200 0 -150 0 2019-04-17
巴陵石化040 8350 -200 -200 0 2019-04-16
巴陵石化450、320 8450 -150 -150 0 2019-04-16
巴陵石化150、230 8400 -150 -150 0 2019-04-16
巴陵石化085 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-16
巴陵石化013 8200 -150 -150 0 2019-04-16
巴陵石化040 8550 0 0 0 2019-04-15
巴陵石化450、320 8600 0 0 0 2019-04-15
巴陵石化150、230 8550 0 0 0 2019-04-15
巴陵石化085 8450 0 0 0 2019-04-15
巴陵石化013 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-15
巴陵石化040 8550 0 0 200 2019-04-12
巴陵石化450、320 8600 0 0 150 2019-04-12
巴陵石化150、230 8550 0 0 150 2019-04-12
巴陵石化085 8450 0 0 150 2019-04-12
巴陵石化013 8350 0 0 150 2019-04-12
巴陵石化040 8550 0 100 200 2019-04-11
巴陵石化450、320 8600 0 100 150 2019-04-11
巴陵石化150、230 8550 0 100 150 2019-04-11
巴陵石化085 8450 0 100 0 2019-04-11
巴陵石化013 8350 0 100 150 2019-04-11
巴陵石化040 8550 0 100 200 2019-04-10
巴陵石化450、320 8600 0 100 150 2019-04-10
巴陵石化150、230 8550 0 100 150 2019-04-10
巴陵石化085 8450 0 100 0 2019-04-10
巴陵石化013 8350 0 100 100 2019-04-10
巴陵石化040 8550 0 250 0 2019-04-09
巴陵石化450、320 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 此条信息已锁定,请登录后查看! 2019-04-09
巴陵石化150、230 8550 0 0 0 2019-04-09
巴陵石化085 8450 0 200 0 2019-04-09
巴陵石化013 8350 0 200 0 2019-04-09
巴陵石化040 8550 0 250 0 2019-04-08
巴陵石化450、320 8600 0 200 0 2019-04-08
巴陵石化150、230 8550 0 200 0 2019-04-08
巴陵石化085 8450 0 200 0 2019-04-08
巴陵石化013 8350 0 200 0 2019-04-08
<<365bet官网 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共182页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章或者图片或字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

 需求描述
(选填)
* 您的全名
* 手机号码
*为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!